Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Informatieavond 20 juni Milieueffectrapportage Bijlandse waard

11-06-2012

  Voor de Bijlandse waard wordt een inrichtingsplan gemaakt om bij te dragen aan de
waterveiligheid in ons land, om meer riviernatuur te realiseren en delfstoffen te winnen. Op woensdag 20 juni a.s. is er een informatieavond in restaurant / brasserie de Swaenebloem in Tolkamer. Als voorbereiding op de milieueffectrapportage is er een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Deze notitie ligt binnenkort ter visie.

De planvorming voor het project de Bijlandse waard startte in 2007. Een initiatief van steenfabriek
CRH De Bylandt en Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen. Het gebied de Bijlandse waard zou op basis
van de huidige vergunning na kleiwinning weer landbouwgrond moeten worden. Dat past niet meer in
deze tijd waarin meer natuur en meer ruimte voor de rivier gewenst is. Als onderdeel van het
omvangrijke programma voor de Rijnwaardense Uiterwaarden wordt voor de Bijlandse waard een
nieuw inrichtingsplan opgesteld.


Blauwe Rivier en ooibos

Initiatiefnemers hebben in nauwe samenwerking met Dienst Landelijk Gebied, de gemeente
Rijnwaarden, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en direct betrokkenen
een plan gemaakt met als doel riviernatuur, voldoende waterstandsdaling en delfstofwinning. Het plan
bestaat uit een deel open water als onderdeel van de zogeheten Blauwe Rivier. Ook biedt het plan
als 1 van de weinige locaties in het rivierengebied, ruimte voor de ontwikkeling van grote eenheden
ooibos. De bestaande Eendenkolk in het gebied blijft gehandhaafd. Via het bestaande fietspad langs
de Bijlandse plas blijft het gebied toegankelijk voor fietsers. Er worden meer doorkijken en openheid
gecreëerd en een wildobservatiescherm geplaatst zodat het landschap en de natuur meer van dichtbij
te beleven is.


M.e.r. procedure

Als voorbereiding op de milieueffectrapportage is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld.
Deze notitie beschrijft alternatieven en varianten die in de m.e.r.-procedure nader onderzocht worden
en straks in het milieueffectrapport worden beschreven. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is bij de
Provincie en Gemeente ingediend en wordt binnenkort ter visie gelegd.
Informatieavond
Op woensdag 20 juni is er voor belangstellenden een informatieavond over het plan en de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau van de milieueffectrapportage. U kunt dan het plan en de notitie bekijken
en vragen stellen. De zaal is open vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur. Voor informatie kunt u contact
opnemen met Wenda de Wit; 06 10884919, w.de.wit@van-nieuwpoort.nl


Locatie

Restaurant / Brasserie de Swaenebloem
Bijland 3
6916 KA Tolkamer

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018