Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Informatieavond Lobberdense Waard 10 mei

01-05-2012

In de Rijnwaardense uiterwaarden realiseren overheid en bedrijfsleven een betere
bescherming tegen hoogwater en meer ruimte voor natuur en voor beleving van het
landschap. De herinrichting van de Lobberdense Waard is één van de projecten in de
Rijnwaardense uiterwaarden, die een belangrijke bijdrage levert aan de gestelde
doelstellingen. Deze doelen betreffen het verlagen van de hoogwaterstand met 11 cm,
de ontwikkeling van 500 hectare nieuwe natuur en het vergroten van recreatieve
mogelijkheden en toegankelijkheid van het gebied.

Voor de Lobberdense Waard is een herinrichtingsplan opgesteld, dat invulling geeft
aan realisatie van een belangrijk deel van deze doelen.
Realisatie en financiering van het plan voor de Lobberdense Waard vindt plaats
middels zandwinning. De initiatiefnemers van de Lobberdense Waard zijn Wezendonk
Zand & Grind en Centrale Industriezand Voorziening, die samenwerken onder de naam
Samenwerking Lobberdense Waard.

Om de stand van zaken van het project en de voorliggende procedures toe te lichten
zal op donderdagavond 10 mei om 20 uur een informatieavond worden gehouden in Café
zaal De Dijk in Pannerden. Op deze avond zal het plan met de opgestelde
milieueffectrapportage worden toegelicht, die als onderbouwing dient bij de aanvraag
voor de ontgrondingsvergunning en het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor het gebied.

Na de presentatie van het plan bestaat de mogelijkheid om een ronde te maken langs
de projectborden en vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de
initiatiefnemers.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018