Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Informatieavond projectgebied Groene Rivier Pannerden, 11 juli 2011

29-06-2011

PERSBERICHT - 28 juni 2011

Meestromende nevengeul

Het project Groene Rivier richt zich op de aanleg van een meestromende nevengeul in de uiterwaard aan de oostzijde van het Pannerdens Kanaal. Dit om daar nieuwe dynamische riviernatuur en rivierverruiming te combineren. Het project is onderdeel van het Inrichtingsplan Rijnwaardense Uiterwaarden, dat een breed draagvlak heeft onder betrokken organisaties en bevolking. Dienst landelijk Gebied is initiatiefnemer voor dit project in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I).

De Groene Rivier Pannerden komt parallel te liggen aan de Galgendaalsedijk en loopt vanaf de Pannerdense Overlaat tot  gemaal Kandia. De Groene Rivier krijgt een instroomopening, een zandvang, een meestromende nevengeul op een veilige afstand van de winterdijk en een open maar versterkte uitstroomopening naar het Pannerdensch Kanaal. In het Milieu Effect Rapport Groene Rivier Pannerden (MER) is het voorkeursalternatief uitgewerkt en zijn de milieueffecten bepaald. In het najaar 2011 wordt gewerkt aan de nadere detaillering van het voorkeursalternatief.

Informatieavond

Op basis van het voorkeursalternatief is een Ontwerpbestemmingsplan (OBP) opgesteld voor het projectgebied. Dit OBP wordt besproken met de bewoners van de uiterwaard en direct betrokkenen. Voor geïnteresseerden uit de omgeving wordt door de initiatiefnemer van het project, Dienst Landelijk Gebied, een informatieavond gehouden.

Deze bijeenkomst vindt plaats op 11 juli 2011 in Cafe Zalencentrum de Dijk, Kerkstraat 6 te Pannerden. Om 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur start de presentatie. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na de presentatie is er ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Het OBP zal door gemeente Rijnwaarden worden gepubliceerd, waarna het ter inzage wordt gelegd en iedereen de kans heeft om zijn of haar zienswijze in te dienen. Het bestemmingsplan wordt met de zienswijzen en een reactie hierop ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van Rijnwaarden.


Meer informatie

  • Meer informatie over het OBP vindt u binnenkort op de website van gemeente Rijnwaarden, www.rijnwaarden.nl.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018