Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Martens en van Oord start met Groene Rivier

26-09-2013

Martens en van Oord is de aannemer die de uitvoering van het project Groene Rivier Pannerden gegund heeft gekregen. Zij starten binnenkort met de voorbereidende werkzaamheden.  

Groene Rivier Pannerden (circa 110 ha) is onderdeel van de Rijnwaardense Uiterwaarden. Overheid en bedrijfsleven realiseren hier een betere bescherming tegen hoogwater en meer ruimte voor de natuur en beleving van het landschap. Het project bestaat uit het realiseren van een watergeul (strang) met een lengte van circa 1600 meter en twee hoogwatervluchtplaatsen voor vee (HVP). Ook worden delen van de Kandiakade verlaagd zodat de kruin van de gehele kade op gelijke hoogte komt te liggen en worden er recreatieve voorzieningen aangelegd.

Binnenkort start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden. Het werk dient 1 oktober 2015 opgeleverd te worden.  

Explosievenonderzoek

Om de graafwerkzaamheden voor Groene Rivier Pannerden veilig uit te kunnen voeren moeten alle eventueel aanwezige explosieven worden verwijderd. Dienst Landelijk Gebied heeft in het voortraject al een detectieonderzoek laten uitvoeren om vast te stellen of er explosieven aanwezig zijn. Door hoogwater tijdens dit onderzoek is de detectie destijds niet volledig uitgevoerd. Martens en Van Oord heeft AVG Explosieven Opsporing Nederland opdracht gegeven om het onderzoek af te ronden en eventuele explosieven te (laten) ruimen. Het onderzoeksgebied betreft de te graven strang en de te realiseren hoogwatervluchtplaats nabij de Veerdam.

Proefsleuven

De grond die vrijkomt uit de te graven geul wordt op een zo hoogwaardig en efficiënt mogelijke manier elders ingezet. Dat kan alleen als exact bekend is welke grondsoorten aanwezig zijn en welke eigenschappen deze hebben. Martens en van Oord graaft daarom ter plaatse van de te realiseren strang een aantal proefsleuven. Deze sleuven zijn circa een meter breed en worden gegraven tot de onderkant van de straks te graven geul en over de breedte van de geul. De grond wordt beoordeeld op bruikbaarheid en kwaliteit. De sleuven worden na onderzoek weer gedicht.

Het proefsleuvenonderzoek zal dit jaar nog plaatsvinden, nadat het explosievenonderzoek is afgerond en het gebied is vrijgegeven.

Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Martens en Van Oord: Toon van Mierlo T(06) 22593683, e-mail t.vanmierlo@mvogroep.nl. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager bij Dienst Landelijk Gebied: Lotte Greeve T(06) 5207716, e-mail l.g.greeve@dlg.nl.

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018