Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Overheid en bedrijven zetten handtekening onder intentieverklaring voor de Rijnwaardense Uiterwaarden.

08-05-2012

persbericht Dienst Landelijk Gebied 27 april 2012

Overheid en bedrijven zetten handtekening onder intentieverklaring voor de Rijnwaardense Uiterwaarden.

In Villa Copera te Tolkamer ondertekenden op 26 april 5 verschillende partijen een intentieverklaring om de verschillende projecten in de Rijnwaardense Uiterwaarden onderling af te stemmen. In de Uiterwaarden worden in 7 projecten  maatregelen uitgevoerd met als doel een betere bescherming tegen hoogwater, meer natuur en meer ruimte voor gebruikers.

Rijnwaardense Uiterwaarden ligt aan het Pannerdensch Kanaal tussen Pannerden en Tolkamer. In 2001 stelde Rijkswaterstaat een plan voor het gebied vast voor veiligheid bij hoogwater en uitbreiding van natuur. In de loop der jaren heeft het bedrijfsleven uit het gebied op zich genomen om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van deze plannen. Het bedrijfsleven wil met verantwoorde delfstofwinning een deel van de doelstellingen realiseren. Daarvoor was het nodig om het ontwerp op onderdelen aan te passen. Nu is het zover dat alle partijen afspraken hebben gemaakt over hoe zij de projecten afstemmen op elkaar. Jeroen Gosse, regioambassadeur van het Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie, is blij dat het tot deze intentieverklaring is gekomen: 'Het Rijk wil de herinrichting van deze uiterwaard. Ik waardeer het zeer dat de mensen die hier aan tafel zitten het gaan realiseren!'  

Ondertekenaars.

De intentieverklaring werd ondertekend door: Samenwerking Lobberdense waard; Samenwerkingsverband Bijlandse waard; Rijkswaterstaat Oost-Nederland; Recreatieschap Achterhoek-Liemers; Dienst Landelijk Gebied. De intentie onderstreept het belang van de afstemming tussen de projecten zodat er een samenhangende uiterwaard wordt gerealiseerd. Samenhang op waterveiligheid, natuur & landschap, en recreatieve ontsluiting (fiets/wandelpaden en struinroutes).  De coördinatie wordt uitgevoerd door de Dienst landelijk Gebied Regio Oost in opdracht van het Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie.

Planning

De maatregelen, die betrekking hebben op waterveiligheid moeten voor 31 december 2015 gerealiseerd zijn. In informatiebijeenkomsten zullen de projecten nader worden toegelicht. U wordt hierover geïnformeerd via de lokale media en de website www.rijnwaardenseuiterwaarden.nl

Geen beschrijving

V.L.N.R.: M. van Dillen (recreatieschap Achterhoek Liemers), J.H.M. de Ruig (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) W. Tiggeloven (Dienst Landelijk Gebied)  W.J.B.M. Albers en K.N. Ottervanger (Samenwerking de Lobberdensewaard) T.Bouma (Samenwerkingsverband Bijlandse Waard).

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018