Rijnwaardense Uiterwaarden

tekengrootte: -+

Actueel

het laatste nieuws

Regelwerk Pannerden: ontwerpprojectplan en ontwerpbeschikkingen liggen ter inzage

22-03-2012

De besluiten voor de bouw van een regelwerk in Pannerden liggen ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met 2 mei hun mening naar voren brengen. De bouw van het regelwerk is nodig om de afvoerverdeling over de Waal en het Pannerdensch Kanaal gelijk te houden.

De huidige overlaat is oud en versleten. Rijkswaterstaat gaat hem vervangen door een andersoortige overlaat. Een regelwerk waarmee de vaste afvoerverdeling over de Waal en het Pannerdens kanaal intact blijft in geval van hoogwater. Dit is nodig omdat de komende jaren er langs de rivieren diverse projecten worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zorgen mogelijk voor schommelingen in de afvoerverdeling. Het regelwerk draagt bij aan het vergroten van de hoogwaterveiligheid in een groot deel van het rivierengebied.

Ontwerpbesluiten

Van 21 maart tot en met 2 mei liggen de volgende besluiten voor de bouw van het Regelwerk Pannerden ter inzage:
-    het ontwerpprojectplan op grond van de Waterwet;
-    de ontwerpvergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998;
-    de ontwerpontheffing op grond van de Flora- en faunawet.

Inzage

De stukken kunnen op werkdagen worden ingezien op de volgende locaties:
-    het gemeentehuis van de gemeente Rijnwaarden, Markt 5 in Lobith;
-    het kantoor van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland, Eusebiusbuitensingel 66 in Arnhem;
-    het provinciehuis van de provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem;
-    het kantoor van de directie RRE vestiging Oost, Verzetslaan 30 in Deventer.
De besluiten staan ook op internet: www.coordinatiegelderland.nl , klik ‘Kantoor Pannerden’, en vervolgens ‘Ter inzage Pannerden cluster 1’.

Zienswijze indienen

Een ieder kan schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpprojectplan en op de andere ontwerpbesluiten. Vermeld hierbij op welk besluit uw zienswijze betrekking heeft. De zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde gezaginstanties. De zienswijzen worden door de desbetreffende instanties betrokken bij het nemen van de definitieve besluiten.

Inlichtingen

Kijk voor meer informatie over het Regelwerk Pannerden op www.rws.nl/regelwerkpannerden of neem contact op met dhr. R.B.A. Blankvoort, M: 06 53 67 76 41, E: rutger.blankvoort@rws.nl
  

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018