tekengrootte: -+

Geitenwaard

Deelproject


Karakteristieken

De Geitenwaard, ook wel de Geitenwaardse Polder genoemd,  is een langgerekte agrarische zone tussen de winterdijk ter hoogte van Herwen en de Oude Waal.

Het gebied heeft een open landschap. Plangebied Geitenwaard (klik om te vergroten) Op perceelscheidingen staan plaatselijk de resten van heggen met een grote cultuurhistorische waarde, die de bijzondere verkaveling accentueren. De Geitenwaard ligt in een stroomluwe positie en speelt geen rol in de hoogwaterafvoer.

De Geitenwaardse Dam beschermt de Geitenwaard tegen hoogwater. Het gebied wordt agrarisch beheerd  als weiland en akkerland, en het heeft daardoor een lage ecologische kwaliteit.

In het zuidelijke deel liggen op terpen aan de Geitenwaardse Dam enkele woningen en een boerderij. Er heeft in het verleden beperkte kleiwinning plaatsgevonden.

De landschappelijke en cultuurhistorische én (potentiële) ecologische waarde van het gebied is hoog. In de bodem liggen archeologische resten uit onder meer de IJzertijd en de Romeinse tijd.


Maatregelen

Het projectgebied is 108 hectare groot en ligt in het stroomluwe deel van de uiterwaard nabij Lobith en komt bij hoge rivierafvoeren wel onder water te staan. Hierdoor is er kans voor ontwikkeling van ooibossen en ruigten, afgewisseld met open plekken, Natuurlijke processen kunnen hier vrij spel krijgen binnen de hydraulische randvoorwaarden. De maatregelen  zijn  gericht op het zichtbaar houden en versterken van de cultuurhistorische waarden en  de laagdynamische natuurwaarden. Om dit te realiseren wordt voor ongeveer 1/3 deel van de inrichting van dit gebied ingezet op particuliere natuurrealisatie. Het plan hiervoor is door Gedeputeerde Staten van Gelderland goedgekeurd. Vanuit het provinciaal natuurbeleid is de wens om een deel van het hoger gelegen gebied in te richten als hardhoutooibos. Ook is de wens om op de daarvoor geschikte gronden glanshaverhooiland te ontwikkelen. Maatregelen in het kader van de rivierbedverruiming zijn hier niet van toepassing.


Kengetallen

  • Totale oppervlakte van het deelgebied is 108 hectare.
  • Na herinrichting wordt het hele deelgebied opgeleverd als nieuwe natuur.


Planning

Het gebied moet eind 2020 ingericht zijn. De planning is voorlopig als volgt:

  • 2017: ontwerp inrichtingsplan wordt samen met de gebiedspartijen gemaakt
  • 2018: bewoners/betrokkenen in het gebied worden geïnformeerd over het ontwerp inrichtingsplan. 
    Verder uitwerken van het ontwerp, aanvraag vergunningen, aanbesteding
  • 2019-2020: realisatie
  • Eind 2020: opleveringActuele stand van zaken

In de afgelopen jaren is een belangrijk deel van de gronden in de Geitenwaard verworven. Om te komen tot een ontwerp inrichtingsplan van de Geitenwaard waarin provinciale natuurdoelen gerealiseerd worden is een goede afweging nodig vanuit alle betrokken instanties. Hiervoor werd in september 2017 een ontwerpsessie belegd. Binnen de gestelde kaders is bekeken welke mogelijkheden er zijn om natuur te realiseren in de Geitenwaard. Omwonenden en betrokkenen vanuit het gebied worden in de loop van 2018 geïnformeerd over het ontwerp inrichtingsplan. Hierna volgt de uitvoeringsfase met het aanvragen van vergunningen,
de aanbesteding van het werk en het uitvoeren. Eind 2020 moet het werk gereed zijn.