tekengrootte: -+

Direct naar

 Nieuws

Nieuwsberichten

Nieuwsbericht Geitenwaard – mei 2020 In de Geitenwaard wordt nieuwe riviernatuur ..... maandag 27 mei 2020

Nieuwsbericht Geitenwaard – maart 2020 Na jaren van ontwerpen, afstemmen met ..... maandag 23 maart 2020

Nieuwsbrief - Rijnwaardense Uiterwaarden - maart 2020 Samenspel van natuur en water ..... donderdag 12 maart 2020

Nieuwsbrief - Rijnwaardense Uiterwaarden - september 2017 Struinen langs groene vergezichten. Het grasland van de Groene Rivier ligt er mooi groen bij. ..... donderdag 21 september 2017

Nieuwsbrief 7 - Groene Rivier de Pannerden Deze nieuwsbrief is een uitgave van Staatsbosbeheer bij de afronding van het project Groene Rivier Pannerden.... dinsdag 20 september 2016

Regelwerk Pannerden: Zaterdag 31 januari 2015 excursie Zaterdag 31 januari is er in café-zaal de Dijk, Kerkstraat 6 in Pannerden een presentatie over het Regelwerk Pannerden met aansluitend een wandeling rondom het regelwerk. Zaal open: 13.15 uur, inloop met koffie en thee Start: 13.30 uur Iedereen is van harte welkom. Vooraf aanmelden via zohoog.onswater.nl. ... maandag 26 januari 2015

Klein scheepswrak uit middeleeuwen gevonden Tijdens graafwerkzaamheden aan de Groene Rivier Pannerden heeft Martens en van Oord restanten van een scheepje gevonden.... dinsdag 07 oktober 2014

Regelwerk Pannerden opgeleverd Maandag 29 september hebben Joke Cuperus, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, en wethouder Jos Lamers van de gemeente Rijnwaarden het nieuwe regelwerk in Pannerden opgeleverd. Met dit regelwerk kan Rijkswaterstaat de bij wet geregelde verdeling van het water over Waal en Pannerdensch Kanaal in stand houden. ... dinsdag 30 september 2014

Met de aannemer op excursie in Groene Rivier Pannerden Op 22 september en 11 oktober organiseert Dienst Landelijk Gebied excursies in de Pannerdense Uiterwaard. ... dinsdag 09 september 2014

Groene Rivier Pannerden: Het werk is gestart Martens en van Oord is nog net voor de bouwvak begonnen met het graaf werk voor de geul.... donderdag 17 juli 2014

Regelwerk Pannerden: werkzaamheden in juni en juli In juni en juli voert de aannemer de laatste werkzaamheden uit aan het regelwerk in Pannerden. Het regelwerk was eind 2013 al grotendeels klaar. Het gaat nu om kleinere werkzaamheden.... dinsdag 27 mei 2014

Groene Rivier Pannerden: eerste schep grond uit de Pannerdensche Waard Jos Lamers, wethouder voor de gemeente Rijnwaarden, haalde woensdag 7 mei de eerste schep grond uit de Pannerdensche Uiterwaard. Onder toeziend oog van omwonenden en belangstellenden werd een start gemaakt met het graven van een strang. ... maandag 12 mei 2014

Informatiemarkt Groene Rivier Pannerden 25 maart Dinsdag 25 maart is er een informatiemarkt over de uitvoering van de Groene Rivier. Inloop tussen 16:00 tot 20:00 uur Locatie: Café zalencentrum De Dijk, Kerkstraat 6, 6911 AG Pannerden... donderdag 13 maart 2014

Regelwerk Pannerden: schotten tijdelijk verwijderd voor de afwerking van het regelwerk De schotten worden tijdelijk uit het regelwerk verwijderd van 16 tot 24 december... maandag 16 december 2013

Uitvoeringsverklaring zorgt voor goede afstemming tussen de partners in de Rijnwaardense Uiterwaarden De uitvoeringsverklaring voor de Rijnwaardense Uiterwaarden is ondertekend. Dit is feestelijk gevierd op 6 december in een besloten bijeenkomst met de publieke en private partners. Zij waren te gast bij een van de partners in de steenfabriek de Bijland.... woensdag 11 december 2013

Groene Rivier: Explosieven opruimingsdienst EOD brengt granaat tot ontploffing In de pannerdense uiterwaard is woensdag 27 november een granaat tot ontploffing gebracht. De granaat werd gevonden tijdens het onderzoek naar ontspringbare stoffen. ... maandag 16 december 2013

Martens en van Oord start met Groene Rivier Martens en van Oord is de aannemer die de uitvoering van het project Groene Rivier Pannerden gegund heeft gekregen. Zij starten binnenkort met de voorbereidende werkzaamheden. ... donderdag 26 september 2013

Regelwerk Pannerden: vanaf 20 september transport van de wanden Vrijdag 20 september worden de eerste drie wanden voor het regelwerk aangevoerd. De resterende 30 stuks arriveren in de loop van september. ... donderdag 19 september 2013

Regelwerk Pannerden: rooien van bosschage op de Zorgdijk Donderdag 12 september wordt op de Zorgdijk –in de buurt van de Rijndijk- een bosschage van 10 x 75 meter gerooid. De bomen moeten weg omdat de Zorgdijk hier met circa 30 cm wordt opgehoogd. De ophoging is nodig ter versteviging van de Zorgdijk en gaat meteen na de rooiwerkzaamheden van start.... woensdag 11 september 2013

Regelwerk Pannerden: palen heien van start Maandag 15 juli wordt gestart met het heien van palen. In totaal gaan er zo'n 130 palen de grond in. Dit kan voor geluidsoverlast zorgen.... dinsdag 16 juli 2013

Regelwerk Pannerden: voorbereidende werkzaamheden van start In de uiterwaard bij Pannerden wordt deze zomer een regelwerk gebouwd. In de week van 13 t/m 17 mei starten de voorbereidende werkzaamheden. Er vindt onderzoek plaats naar nietgesprongen explosieven. En er wordt een amfibiescherm geplaatst.... woensdag 08 mei 2013

Informatiebijeenkomst over Regelwerk Pannerden Donderdag 25 april is er een informatiebijeenkomst over de bouw van een regelwerk in Pannerden. De bijeenkomst vindt plaats in café-zaal De Dijk in Pannerden en start om 19.30. U bent van harte welkom. Zaal open: 19.00 uur... donderdag 18 april 2013

Vergunningen aangevraagd voor Groene Rivier Pannerden Dienst Landelijk Gebied heeft verscheidene vergunningen aangevraagd voor het Project Groene Rivier Pannerden. Deze liggen vanaf 21 maart ter inzage. ... dinsdag 19 maart 2013

Regelwerk Pannerden: toestemming voor bouw stap dichterbij Er zit schot in het verkrijgen van toestemming voor de bouw van het regelwerk in Pannerden. De definitieve besluiten voor de Omgevingsvergunning en de watervergunning zijn afgelopen week onherroepelijk geworden. De besluiten hebben zes weken ter inzage gelegen zonder dat er beroep is aangetekend. ... woensdag 17 oktober 2012

Regelwerk Pannerden: omgevingsvergunning en watervergunning ter inzage Besluiten voor de bouw van een regelwerk in Pannerden liggen ter inzage. Belanghebbenden kunnen hierop reageren van 24 augustus tot en met 4 oktober 2012. De bouw van het regelwerk is nodig om de bij wet afgesproken afvoerverdeling over de Waal en het Pannerdensch Kanaal vast te houden. Het regelwerk draagt bij aan het vergroten van de hoogwaterveiligheid in een groot deel van het rivierengebied.... woensdag 22 augustus 2012

Regelwerk Pannerden: toestemming voor bouw stap dichterbij Er zit schot in het verkrijgen van toestemming voor de bouw van een regelwerk in Pannerden. De definitieve besluiten voor het projectplan op grond van de Waterwet, de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet en de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet zijn vorige week alle drie onherroepelijk geworden. ... woensdag 08 augustus 2012

Informatieavond 20 juni Milieueffectrapportage Bijlandse waard Voor de Bijlandse waard wordt een inrichtingsplan gemaakt om bij te dragen aan de waterveiligheid in ons land, om meer riviernatuur te realiseren en delfstoffen te winnen. Op woensdag 20 juni a.s. is er een informatieavond in restaurant / brasserie de Swaenebloem in Tolkamer. ... maandag 11 juni 2012

Bouw Regelwerk Pannerden start 2013 De bouw van het Regelwerk Pannerden start in 2013. Met de bouw van het regelwerk neemt de Zorgdijk de functie van zomerkade over.... donderdag 07 juni 2012

Ontwerpbesluiten voor het project “Regelwerk Pannerden” cluster 2 Ten behoeve van de realisatie van het project 'Regelwerk Pannerden' is een aantal besluiten nodig. Van donderdag 7 juni 2012 tot en met woensdag 18 juli 2012 liggen de volgende uitvoeringsbesluiten (cluster 2) ter inzage: - de ontwerp omgevingsvergunning op grond van de Wabo; - de ontwerp watervergunning op grond van de Waterwet.... maandag 11 juni 2012

Definitieve besluiten voor het project “Regelwerk Pannerden” cluster 1 Ten behoeve van de realisatie van het project 'Regelwerk Pannerden' is een aantal besluiten nodig. Van donderdag 31 mei 2012 tot en met woensdag 11 juli 2012 liggen de volgende besluiten (cluster 1) ter inzage: - het Projectplan op grond van de Waterwet; - de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998; - het besluit op grond van de Flora- en faunawet.... woensdag 30 mei 2012

Informatieavond 7 juni ontwerp strang Groene Rivier Pannerden In de Pannerdensche Uiterwaard is een inrichtingsplan gemaakt om bij te dragen aan de waterveiligheid in ons land en om meer ruimte voor riviernatuur te maken. Op donderdag 7 juni is er een informatieavond in café zalencentrum de Dijk in Pannerden. In het oorspronkelijke plan uit 2001 was sprake van een meestromende nevengeul. Dit plan is aangepast. Nu komt er een geïsoleerde strang zonder directe verbinding met het Pannerdensch Kanaal.... maandag 11 juni 2012

Informatieavond Lobberdense Waard 10 mei In de Rijnwaardense uiterwaarden realiseren overheid en bedrijfsleven een betere bescherming tegen hoogwater en meer ruimte voor natuur en voor beleving van het landschap... dinsdag 01 mei 2012

Overheid en bedrijven zetten handtekening onder intentieverklaring voor de Rijnwaardense Uiterwaarden. In Villa Copera te Tolkamer ondertekenden op 26 april 5 verschillende partijen een intentieverklaring om de verschillende projecten in de Rijnwaardense Uiterwaarden onderling af te stemmen. In de Uiterwaarden worden in 7 projecten maatregelen uitgevoerd met als doel een betere bescherming tegen hoogwater, meer natuur en meer ruimte voor gebruikers. ... dinsdag 08 mei 2012

Regelwerk Pannerden: ontwerpprojectplan en ontwerpbeschikkingen liggen ter inzage De besluiten voor de bouw van een regelwerk in Pannerden liggen ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met 2 mei hun mening naar voren brengen. De bouw van het regelwerk is nodig om de afvoerverdeling over de Waal en het Pannerdensch Kanaal gelijk te houden.... donderdag 22 maart 2012

Regelwerk Pannerden: grondboringen in de Zorgdijk In de week van 12 tot en met 16 maart vindt er bodemonderzoek plaats in de Zorgdijk in Pannerden. Het bodemonderzoek houdt verband met de bouw van een regelwerk.... maandag 12 maart 2012

Regelwerk Pannerden: archeologisch onderzoek Op 7 maart 2012 vindt er archeologisch veldonderzoek plaats bij de Pannerdensche Overlaat. Uit bureauonderzoek is namelijk gebleken dat er vondsten van waarde in de grond kunnen zitten.... maandag 05 maart 2012

Bomenkap Veerdam Pannerden Tussen 22 december en 30 december 2011 zijn op de Veerdam circa 40 populieren gekapt. De bomenkap vond plaats over een lengte van ongeveer 90 meter ter hoogte van de overlaat. Voor het kappen was in dit geval geen vergunning nodig.... maandag 09 januari 2012

Inloopavond Groene Rivier en Regelwerk Pannerden op donderdag 25 augustus 2011 In de uiterwaard bij Pannerden worden de komende tijd twee projecten gerealiseerd: de Groene Rivier en het Regelwerk Pannerden.... donderdag 31 mei 2012

Informatieavond projectgebied Groene Rivier Pannerden, 11 juli 2011 Informatieavond over het Ontwerpbestemmingsplan (OBP), op maandag 11 juli 2011 in Cafe Zalencentrum de Dijk, Kerkstraat 6 te Pannerden. ... woensdag 29 juni 2011

Inloopavond Rijkswaterstaat Oevergeul Boven-Rijn, woensdag 15 juni 2011 Rijkswaterstaat wil in de gemeente Rijnwaarden de komende jaren het project Oevergeul Boven-Rijn realiseren. Het afgelopen jaar zijn drie alternatieve inrichtingen uitgewerkt voor het project. Uit deze alternatieven is een onlangs keuze gemaakt.... maandag 06 juni 2011

Voorkeursalternatief voor oevergeul Rijnwaarden Rijkswaterstaat heeft een voorkeursalternatief bepaald voor de geplande oevergeul in de Boven-Rijn in de gemeente Rijnwaarden. ... donderdag 26 mei 2011

In Rijnwaardense Uiterwaarden werken overheden en bedrijfsleven actief samen De herinrichting van de Rijnwaardense Uiterwaarden (bij Lobith) is weer opgepakt. Aan de hand van nieuwe inzichten en nieuw beleid werken vijf verschillende... donderdag 17 juni 2010

Staatsbosbeheer

Laatste update: 20-02-2018