tekengrootte: -+

Planning

Rijnwaardense Uiterwaarden

Stand van zaken (2016)

De projecten Groene Rivier Pannerden en Regelwerk Pannerden zijn uitgevoerd. De initiatieven van de private partijen (Lobberdense Waard en Bylandse Waard) hebben vertraging opgelopen door stagnatie in de vergunningverlening. Ervan uitgaande dat de vergunningen onherroepelijk zijn per 2016, is de verwachting  dat in 2019 de voorbereidende werkzaamheden voor de ontzanding zullen zijn gerealiseerd inclusief een belangrijk aandeel in de waterveiligheid. De bijdrage in de algehele taakstelling is omstreeks  2027 met het verwachte einde zandwinning gepland. 

Het project Oevergeul Bovenrijn is vervallen en het alternatief zijnde kribverlaging door RWS in het Pannerdense kanaal,  maakt geen onderdeel meer uit van dit project. De geplande bijdrage in de waterstandsverlaging bij hoogwater vanuit de Oevergeul zal worden gerealiseerd via het alternatief.

Informatie over de exacte planning van de 7 projecten vindt u op de pagina's van de verschillende projecten.