tekengrootte: -+

Veelgestelde vragen

Rijnwaardense Uiterwaarden

In deze rubriek treft u de meest gestelde vragen aan.
Heeft u een vraag? Laat het ons dan weten via info@rijnwaardenseuiterwaarden.nl.

Waarom moet de rivier meer ruimte krijgen?
De hoge waterstanden in 1993 en 1995 hebben bewezen dat er steeds meer water door de rivieren stroomt. Rijkswaterstaat heeft besloten dat de Rijn bij Lobith 16.000 m3/s moet kunnen verwerken. Dat gebeurt in eerste instantie door de rivier meer ruimte te geven voor de afvoer van water. Hogere dijken helpen te weinig.

Kan er wel méér water bij Lobith ons land binnenkomen dan de hoeveelheid water waarop onze dijken zijn berekend?
Ja. Onderzoeken van Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en de Duitse deelstaat Nordrhein Westfalen laten zien dat dit mogelijk is. Nederland en de buurlanden overleggen over de maatregelen die deze landen moeten nemen de komende jaren. Deze kunnen immers invloed hebben op de situatie in Nederland.

Neemt Duitsland niet voldoende maatregelen?
Zelfs in samenwerking met andere buurlanden kan Duitsland het hoogwaterprobleem in Nederland niet volledig voorkomen. Duitsland heeft al de nodige maatregelen genomen. Zo maken ze daar gebruik van retentiegebieden. Dat zijn gebieden die tijdens hoogwater dienen als tijdelijke wateropvang. Als de waterstanden in de rivier dalen, wordt het water uit de retentiegebieden weer afgevoerd via de rivier. We vinden deze retentiegebieden onder andere langs de Oberrhein en de Niederrhein. Daarnaast verlegt men dijken en wordt de zomerbedding plaatselijk verdiept. De zomerbedding is het stroomdal van een rivier bij de laagste waterstanden. Behalve de retentiemaatregelen bieden de maatregelen geen oplossing voor de hoeveelheid water in Nederland. De maatregelen laten alleen ter plekke in Duitsland het waterpeil zakken.

Wat betekenen de maatregelen voor de Rijnwaardense Uiterwaarden?
De huidige functies binnen de Rijnwaardense Uiterwaarden worden waar mogelijk versterkt. Natuur, recreatie, werken en wonen blijven mogelijk in het gebied. Met name natuurontwikkeling en (water)recreatie worden gestimuleerd. We streven er naar om het gebied beter toegankelijk te maken, zodat recreatie, in een groter gebied dan nu, mogelijk is. Het gebied zal uiteindelijk nog afwisselender worden dan het nu al is.

Wanneer is het inrichtingsplan de Rijnwaardense Uiterwaarden afgerond?
De projecten Groene Rivier Pannerden en Regelwerk Pannerden zijn uitgevoerd. De initiatieven van de private partijen (Lobberdense Waard en Bylandse Waard) hebben vertraging opgelopen door stagnatie in de vergunningverlening. Ervan uitgaande dat de vergunningen onherroepelijk zijn per 2020, is de verwachting dat in de loop van 2020 de voorbereidende werkzaamheden voor de ontzanding zullen zijn gerealiseerd inclusief een belangrijk aandeel in de waterveiligheid. De bijdrage in de algehele taakstelling is omstreeks 2027 met het verwachte einde zandwinning gepland.