tekengrootte: -+


Contact
Beheer Geitenwaard


District-Zuid van Rijkwaterstaat Oost-Nederland
Retze Talsma
Retze.Talsma@rws.nl
T: 06-52401647

Staatsbosbeheer
Gelderse Poort
Boswachter beheer
E: geldersepoort @staatsbosbeheer.nl
T: 024-6632470

Geitenwaard

Project


Projectplan Waterwet Geitenwaard

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 15 mei 2020, onder nummer RWS 2020/30727 het besluit genomen om het projectplan “De Geitenwaard” op grond van de Waterwet vast te stellen. Het projectplan legt de wijziging van het waterstaatswerk Waal vast, waarbij de Geitenwaard wordt omgevormd naar natuur vanwege het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG).

Download alle documenten behorende bij Projectplan Waterwet Geitenwaard


Karakteristieken

De Geitenwaard, ook wel de Geitenwaardse Polder genoemd,  is een langgerekte agrarische zone tussen de winterdijk ter hoogte van Herwen en de Oude Waal.

Het gebied heeft een open landschap. Plangebied Geitenwaard (klik om te vergroten) Op perceelscheidingen staan plaatselijk de resten van heggen met een grote cultuurhistorische waarde, die de bijzondere verkaveling accentueren. De Geitenwaard ligt in een stroomluwe positie en speelt geen rol in de hoogwaterafvoer.

De Geitenwaardse Dam beschermt de Geitenwaard tegen hoogwater. Het gebied wordt agrarisch beheerd  als weiland en akkerland, en het heeft daardoor een lage ecologische kwaliteit.

In het zuidelijke deel liggen op terpen aan de Geitenwaardse Dam enkele woningen en een boerderij. Er heeft in het verleden beperkte kleiwinning plaatsgevonden.

De landschappelijke en cultuurhistorische én (potentiële) ecologische waarde van het gebied is hoog. In de bodem liggen archeologische resten uit onder meer de IJzertijd en de Romeinse tijd.


Maatregelen

Het projectgebied is 108 hectare groot en ligt in het stroomluwe deel van de uiterwaard nabij Lobith en komt bij hoge rivierafvoeren wel onder water te staan. Hierdoor is er kans voor ontwikkeling van ooibossen en ruigten, afgewisseld met open plekken, Natuurlijke processen kunnen hier vrij spel krijgen binnen de hydraulische randvoorwaarden. De maatregelen  zijn  gericht op het zichtbaar houden en versterken van de cultuurhistorische waarden en  de laagdynamische natuurwaarden. Om dit te realiseren wordt voor ongeveer 1/3 deel van de inrichting van dit gebied ingezet op particuliere natuurrealisatie. Het plan hiervoor is door Gedeputeerde Staten van Gelderland goedgekeurd. Vanuit het provinciaal natuurbeleid is de wens om een deel van het hoger gelegen gebied in te richten als hardhoutooibos. Ook is de wens om op de daarvoor geschikte gronden glanshaverhooiland te ontwikkelen. Maatregelen in het kader van de rivierbedverruiming zijn hier niet van toepassing.


Kengetallen

Wat:
Natuurontwikkeling
Planning:
Realisatiefase: 2020 - 2022
Gereed: eind 2022


Coördinatie Rijnwaardense Uiterwaarde is gestopt

Laatste update: 28-01-2022