tekengrootte: -+

Opgave

Rijnwaardense Uiterwaarden


Veiligheid handhaven

De herinrichting moet leiden tot 7 cm waterstandsdaling in de rivier de Bovenrijn, bij een verhoogde maatgevende afvoer (16.000 m3 per seconde in de toekomst in plaats van 15.000 m3 per seconde in
de huidige situatie).


inundatiekaart map 8


Inundatie bij hoog water

Inundatie bij hoog water Met stijgende rivierpeilen, gaan de uitwaarden mee stromen met de rivier. Hiervoor vormt zich een stroombaan in de uiterwaarden. (aangegeven met peilen op tekening). Via de uiterwaarden gaat het water richting het Regelwerk Pannerden van Rijkswaterstaat en stroomt weer in het Pannerdens Kanaal bij Kade Kandia om uit te komen in de Lek en in de IJssel. Hiermee maakt de uiterwaarde ruimte voor het water bij extreem hoog rivierwater (buffer en wordt voorkomen dat de dijken overstromen. Door de vergravingen in de Groene Rivier, Lobberdende Waard en Bijlandse Waard wordt meer ruimte voor de stroombaan gemaakt.

Riviergebonden natuur ontwikkelen

De doelstelling is het natuurstreefbeeld van De Gelderse Poort voor het plangebied te realiseren. Dit komt neer op circa 500 hectare nieuwe natuur in het gehele plangebied. Het belangrijkste element daarvan is herstel van de vormende kracht van de rivier en andere natuurlijke processen.


Rekening houden met landschappelijke en cultuurhistorische waarden

Binnen de doelstellingen voor natuurontwikkeling en veiligheid wordt rekening gehouden met deze waarden. Waar mogelijk worden landschappelijke en cultuurhistorische waarden versterkt. Voorbeelden zijn de steenfabrieken, een spoordijkje, kleiputten, vondsten uit prehistorie en Romeinse tijd (zoals voorraadpotten en kleine kommen en schalen uit de Midden IJzertijd 400 tot 300 voor Christus).

Recreatie

Wandelaars mogen zich op de meeste plaatsen Rijnwaardense Uiterwaarden vrij bewegen, ook buiten de paden. Verspreid in het gebied zijn banken en informatieborden geplaatst en vogelkijkschermen voor vogelaars. Fietsers hebben toegang tot wegen, fietspaden en kaden. Er is een nieuw fietspad aangelegd in de Geitenwaard naar een nieuw trekveer over de Oude Waal.

Recreanten mogen runderen en paarden niet hinderen. Daarom hebben loslopende honden geen toegang tot het gebied. Ook paardrijden is in principe niet toegestaan, omdat problemen kunnen ontstaan met de hengsten van de kuddes.

De beheerders geven in de afzonderlijke beheerplannen concreet invulling aan de uitgangspunten voor de toegankelijkheid van hun eigen beheergebied.

In het gebied zijn drie vormen van toegankelijkheid te onderscheiden:

  1. Vrij toegankelijke natuur. Het grootste deel van het gebied is het hele jaar toegankelijk. Wandelaars en fietsers kunnen het gebied verkennen via paden en nieuwe kaden. Wandelaars mogen zich ook buiten de paden begeven. De meeste wateren zijn toegankelijk voor kanoërs.
  2. Moeilijk toegankelijke natuur. In de uiterwaarden liggen enkele gebieden die kwetsbaar voor verstoring zijn, zoals de geïsoleerde wateren. Deze gebieden worden moeilijk toegankelijk door natuurlijke barrières, zoals water en dichte begroeiing, en de afwezigheid van paden. Recreanten kunnen het gebied wel bekijken vanaf de omringende kaden.
  3. Wateren. De bestaande recreatieve functies van de Bijland blijven bestaan. Op de Oude Waal en de kleiputten in de Lobberdense Waard is een (gedeeltelijk) vaarverbod van toepassing.

Sommige delen van de uiterwaarden, zoals het Helikopterveldje en het Tolkamerdijkje, herbergen zulke kwetsbare natuur, dat ze ook in de toekomst niet toegankelijk zullen zijn. Deze gebieden behoren overigens niet tot de zeven projecten waar het beheerkader van toepassing is. Ook de Bijlandse Waard blijft niet toegankelijk, vanwege agrarisch gebruik en toekomstige kleiwinning. 


Met gebruikers en de verschillende belangen rekening houden en samenwerken

De eigenaren en gebruikers van de woningen, steenfabrieken, veerdiensten, recreatieplas de Bijland en de camping worden betrokken in de ontwikkelingen van de plannen.

Coördinatie Rijnwaardense Uiterwaarde is gestopt

Laatste update: 28-01-2022