tekengrootte: -+

Aanleiding

Rijnwaardense Uiterwaarden

De directe aanleiding voor de planvorming in de Rijnwaardense Uiterwaarden is de Ontwikkelingsvisie Gelderse Poort uit 1995. Hierin staat de ontwikkeling van riviergebonden natuur centraal. Na de hoogwatersituaties van 1993 en 1995 is ook waterveiligheid een belangrijk issue geworden.Luchtfoto Lobberdense Waard

Door opname in het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied, kortweg NURG, kreeg het project meer vorm en status. Omdat het project Rijnwaardense Uiterwaarden in 2006 al gaande was, is het als zogeheten Autonome Ontwikkeling (AO-project) aangemerkt. Het kabinet spant zich in om deze AO-projecten uitgevoerd te krijgen.

Om die reden is het project de Rijnwaardensche Uiterwaarden opgenomen in de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB). Dit betekent dat de PKB het gebied als lopend project ziet en dus uitgaat van realisatie.

Coördinatie Rijnwaardense Uiterwaarde is gestopt

Laatste update: 28-01-2022