tekengrootte: -+

Initiatiefnemer

Lobberdense Waard


Contact

Samenwerking Lobberdense Waard

Bezoekadres en postadres
Dijk 61
6645 KA Winssen
Tel (024) 679 02 20


Meer informatie

Lobberdense Waard

Lobberdense Waard

Project


Karakteristieken Plangebied Lobberdense Waard  (klik om te vergroten)

De Lobberdense Waard is vanwege de afbakening door dijken en kaden, die ook het landschap vormen, een zelfstandige uiterwaard. De dijken en kaden hebben elk een eigen rol in de regulering van de rivier. 

Dwars door het gebied loopt de Lobberdenseweg. Deze weg is aangelegd op de plaats van een voormalige dwarsdam (de Lobberdensedam) en ontsluit de steenfabrieken langs de rivier.

Landschappelijk is de Lobberdense Waard in drie zones te verdelen. Het deelgebied is vooral ontstaan door jarenlange klei- en zandwinning en bestaat uit:

  • Bosrijk kleiputtenlandschap

    Bosrijk kleiputtenlandschap aan de noordzijde (kleiwinning van 1920 tot 1960); de kleiputten worden gekenmerkt door ondiepe plassen met helder water en watervegetaties. Deze plassen liggen tegen de Rijndijk. Aan de zuidzijde worden de open plassen begrensd door moerassig bos (zachthoutooibossen). Deze bossen zijn spontaan ontstaan op de voormalige tichelruggen en in de verlande tichelgaten.
  • Tussengebied (klei- en zandwinning tussen 1960 en 2000)

    Een relatief open agrarisch gebied dat nagenoeg geheel 2,0 meter diep is ontkleid. Na de kleiwinning zijn de percelen geëgaliseerd en weer als landbouwgrond in gebruik genomen. Momenteel zijn agrarische gronden in gebruik als snijmaïsakker of grasland. Midden in deze zone ligt de Plas van Wezendonk, een grote zandwinplas met relatief steile oevers die zijn begroeid met ruigte en wilgenbos.
  • Steenfabrieken

    Aan de zuidzijde langs het zomerbed van de rivier liggen twee grote steenfabrieken (Kijfwaard Oost en West) op overstromingsvrije terpen. Deze fabrieken liggen net buiten het plangebied. Ze worden ontsloten via de Lobberdenseweg, die het plangebied doorkruist. Het gebied rond de fabrieken is in gebruik als kleidepot en opslag van gebakken stenen. Langs de zomerkade ligt tussen de beide fabrieken een kleine buurtschap met arbeiderswoningen.


Maatregelen

Sinds eind jaren '90 bestaan er plannen voor de Lobberdense Waard. De primaire maatschappelijke doelstellingen van het project Lobberdense Waard bestaan uit rivierverruiming en natuurontwikkeling. Deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd en gefinancierd door middel van zandwinning. 

In 2003 zijn delfstoffenwinners uitgenodigd om het deelproject Lobberdense Waard binnen de Rijnwaardense Uiterwaarden nader uit te werken en de uitvoering ter hand te nemen. In 2006 heeft dit geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen Wezendonk Zand en Grind BV en Centrale Industriezand Voorziening BV genaamd 'Samenwerking Lobberdense Waard'. Deze initiatiefnemers hebben een plan ontwikkeld waarbij waterstandsverlaging en natuurontwikkeling worden gerealiseerd door middel van zandwinning. 


Lobberdense Waard


Kengetallen

Wat:
Waterveiligheid, natuur, recreatie en bouwgrondstofwinning
Planning:
Realisatiefase: 2018 – 2024
Gereed: uiterlijk eind 2027

Coördinatie Rijnwaardense Uiterwaarde is gestopt

Laatste update: 28-01-2022