tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 

Lobberdense Waard

Project


Karakteristieken Plangebied Lobberdense Waard (klik om te vergroten)

De Lobberdense Waard is vanwege de afbakening door dijken en kaden, die ook het landschap vormen, een zelfstandige uiterwaard. De dijken en kaden hebben elk een eigen rol in de regulering van de rivier. 

 • Pannerdensedijk / Rijndijk (noordzijde)
 • Geitenwaardsedam (oostzijde)
 • Zorgdijk (westzijde)
 • Lei- en zomerkade met kribbenstelsel (zuidzijde)

Dwars door het gebied loopt de Lobberdenseweg. Deze weg is aangelegd op de plaats van een voormalige dwarsdam (de Lobberdensedam) en ontsluit de steenfabrieken langs de rivier.

Landschappelijk is de Lobberdense Waard in drie zones te verdelen. Het deelgebied is vooral ontstaan door jarenlange klei- en zandwinning en bestaat uit:

 • Bosrijk kleiputtenlandschap

  Bosrijk kleiputtenlandschap aan de noordzijde (kleiwinning van 1920 tot 1960); de kleiputten worden gekenmerkt door ondiepe plassen met helder water en watervegetaties. Deze plassen liggen tegen de Rijndijk. Aan de zuidzijde worden de open plassen begrensd door moerassig bos (zachthoutooibossen). Deze bossen zijn spontaan ontstaan op de voormalige tichelruggen en in de verlande tichelgaten.
 • Tussengebied (klei- en zandwinning tussen 1960 en 2000)

  Een relatief open agrarisch gebied dat nagenoeg geheel 2,0 meter diep is ontkleid. Na de kleiwinning zijn de percelen geëgaliseerd en weer als landbouwgrond in gebruik genomen. Momenteel zijn agrarische gronden in gebruik als snijmaïsakker of grasland. Midden in deze zone ligt de Plas van Wezendonk, een grote zandwinplas met relatief steile oevers die zijn begroeid met ruigte en wilgenbos.
 • Steenfabrieken

  Aan de zuidzijde langs het zomerbed van de rivier liggen twee grote steenfabrieken (Kijfwaard Oost en West) op overstromingsvrije terpen. Deze fabrieken liggen net buiten het plangebied. Ze worden ontsloten via de Lobberdenseweg, die het plangebied doorkruist. Het gebied rond de fabrieken is in gebruik als kleidepot en opslag van gebakken stenen. Langs de zomerkade ligt tussen de beide fabrieken een kleine buurtschap met arbeiderswoningen.


Maatregelen

Sinds eind jaren '90 bestaan er plannen voor de Lobberdense Waard. De primaire maatschappelijke doelstellingen van het project Lobberdense Waard bestaan uit rivierverruiming en natuurontwikkeling. Deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd en gefinancierd door middel van zandwinning. 

In 2003 zijn delfstoffenwinners uitgenodigd om het deelproject Lobberdense Waard binnen de Rijnwaardense Uiterwaarden nader uit te werken en de uitvoering ter hand te nemen. In 2006 heeft dit geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen Wezendonk Zand en Grind BV en Centrale Industriezand Voorziening BV genaamd 'Samenwerking Lobberdense Waard'. Deze initiatiefnemers hebben een plan ontwikkeld waarbij waterstandsverlaging en natuurontwikkeling worden gerealiseerd door middel van zandwinning. 


Dit is uitgewerkt in een inrichtingsplan met maatregelen:

 • Bijdrage leveren aan de rivierkundige taakstelling;
 • Realiseren van nieuwe, riviergebonden, dynamische natuur in aansluiting op de bestaande natuur;
 • Produceren en vermarkten van industriezand, grind en klei met afvoer per schip;
 • Aanleg van recreatieve voorzieningen en openstelling van het gebied voor publiek;
 • Integraal duurzaam natuurbeheer na afronding van het deelgebied.

Lobberdense Waard


Kengetallen


 • Totale oppervlakte is 222 hectare; 
 • Huidig areaal natuur is 76 hectare; 
 • Huidige areaal landbouw is 118 hectare; 
 • Huidige areaal diep open water is 24 hectare; 
 • Toekomstig areaal nieuwe natuur (inclusief bestaand) is 125 hectare; 
 • Toekomstig areaal diep open water is 78 hectare;
 • Resterende gronden zijn particuliere erven, fabrieken, 9 hectare landbouw en de Lobberdenseweg.

Planning


Het plan en de te nemen maatregelen zijn uitgewerkt en onderzocht in een milieueffectrapportage (MER). In mei 2012 heeft hierover een informatieavond plaatsgevonden. Eind 2014, begin 2015 zijn de ontgrondingsvergunning en het bestemmingsplan (met de MER als onderbouwing) onherroepelijk geworden. In 2016 zijn de flora-en faunaontheffingen verleend, evenals de Natuurbeschermingswet vergunning. De Watervergunning is in 2018 verleend en eind 2019 is de Omgevingsvergunning milieu in procedure. 
De realisatiefase voor de rivierkundige en recreatieve maatregelen is gepland in 2020 en 2021. Voorbereiding voor de zandwinning zijn gepland voor 2020. Begin 2021 zal gestart worden met de daadwerkelijke zandwinning. Afhankelijk van het tijdig beschikbaar komen van de alle benodigde vergunningen. De delfstoffenwinning wordt afhankelijk van de voorraadpositie en marktvraag afgerond, maar uiterlijk opgeleverd eind 2027 conform vergunningsvoorwaarden.