tekengrootte: -+

Contact

District-Zuid van Rijkswaterstaat Oost-Nederland 

Henk van Rheede
henk.van.rheede@rws.nl

  

Oevergeul Boven-Rijn

Project


Karakteristieken

De zone van de  Oevergeul Boven-Rijn is de langgerekte strook langs het zomerbed van de rivier ten westen van de steenfabriek. 

Plangebied Oevergeul Boven-Rijn (klik om te vergroten)De Oevergeul Boven-Rijn is het enige gebied binnen de Rijnwaardense Uiterwaarden waar de afvoer richting de Waal kan worden vergroot. Om deze reden wordt de smalle strook als apart deelgebied behandeld.

Op de zuidhellingen komen incidenteel stroomdalsoorten voor, maar over het algemeen bestaat dit deelgebied uit cultuurgraslanden. Tussen het veerpontje naar Millingen aan de Rijn en Tolkamer loopt het alom bekende Pieterpad.

Maatregelen

Bij maatgevend hoogwater moet de afvoercapaciteit van de Rijn worden vergroot. Om dit doel te behalen zijn verschillende varianten onderzocht voor de inrichting van het gebied vóór de Pannerdensche Kop. In alle varianten ontstaat een groot deel natte natuur, in de vorm van natuurvriendelijke oevers en een nevengeul. Gekozen is voor het alternatief dat bestaat uit de aanleg van een nevengeul en een langsdam.

Actuele stand van zaken

Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief bleek gaandeweg dat de situatie ter plaatse complexer was dan oorspronkelijk ingeschat. De voorgenomen maatregelen bleken tot onacceptabele dwarsstroming en een te grote sedimentatie te leiden. Rijkswaterstaat heeft onderzocht of aanpassingen aan het ontwerp, deze negatieve effecten zouden kunnen opheffen. Dit bleek niet het geval.

Ook andersoortige maatregelen ter plaatse, samen met maatregelen in de directe omgeving van het project, zouden niet tot het gewenste effect leiden. Daar komt nog bij dat diverse ontwerpen de beschikbare financiële middelen en de gestelde tijdslimiet ver overschreden.

Rijkswaterstaat heeft daarom, in samenspraak met het eigen ministerie, besloten om het project Oevergeul Boven-Rijn te stoppen. Rijkswaterstaat vindt het jammer dat het project niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De projectdoelstellingen zullen op andere locaties in het rivierengebied worden gerealiseerd. Het KRW-doel is inmiddels gerealiseerd in project Lent. De beoogde waterstandsverlaging zal gezocht worden in kribverlaging op het Pannerdensch Kanaal. Hiervoor is een apart project gestart.

De rijksgronden binnen het projectgebied Oevergeul Boven-Rijn zijn sinds begin dit jaar ondergebracht bij District-Zuid van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Daar wordt nu het beheer opgepakt. Men staat open voor inrichtingswensen ten behoeve van natuur (Gelders Natuur Netwerk) en eventueel gewenst recreatief medegebruik. Aanspreekpunt hiervoor is de heer Henk van Rheede henk.van.rheede@rws.nl.


Coördinatie Rijnwaardense Uiterwaarde is gestopt

Laatste update: 28-01-2022